ویژگی های منحصر به فرد › ضد آب 

تمام دستگاههای گارمین ضد آب و دارای استاندارد می باشدIPX7

   بازگشت به  ویژگی های منحصر به فرد